Τηλέφωνο: 2821088682-63939

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Language Lab ενσωματώνουν  την καινοτόμο εκπαιδευτική πρόταση του διεθνούς εκδοτικού οίκου ΜΜ Publications και πλέον το μάθημα γυρίζει σελίδα!

Στη διάρκεια του μαθήματος ο καθηγητής μοιράζει tablets σε όλους του μαθητές της τάξης του.

Με τη σωστή καθοδήγηση οι μαθητές :

  • Εξασκούνται σε εκπαιδευτικό υλικό που σχετίζεται με τη διδακτέα ύλη
  • Μαθαίνουν ευχάριστα
  • Εργάζονται ατομικά ή σε ομάδες
  • Ελέγχονται έπειτα από κάθε τους προσπάθεια και βαθμολογούνται

Αξιοποιούμε την κλίση των παιδιών προς τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, ώστε να δημιουργήσουμε πρόσφορο περιβάλλον γιαα την κατανόσηση και αφομοίωση της πληροφορίας. Επίσης ενισχύουμε την ικανότητα συγκέντρωσης των μαθητών, δίνοντάς τους επιπλέον ερεθίσματα.

box-160117151527-thumbnail-3